Produkty

Dopravní plánování

SPF

Dopravní plánování zahrnuje tvorbu strategických dokumentů zaměřených na rozvoj dopravy ve vymezeném území i studií a plánů zaměřených na konkrétní druhy dopravy, služby nebo dopravní relace.

Hlavní službou v této oblasti je tvorba plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Ty představují v maximální šíři pojatou dlouhodobou strategii pro oblast dopravy ve vymezeném území, kde se řeší nejen rozvoj jednotlivých modů dopravy, ale i vliv demografických a sociálních změn a územního rozvoje na poptávku v dopravě a vliv dopravy na životní a obytné prostředí sídel. Nedílnou součástí procesu tvorby PUMM je sociologický průzkum dopravního chování populace v zájmovém území, analýza situace u jednotlivých modů dopravy, zjišťování dopravních potřeb významných aktérů v území, mapování rozvojových záměrů v území s potenciálním vlivem na poptávku v dopravě, tvorba dopravních modelů a intenzivní komunikace celého procesu s veřejností.

Dalším naším produktem jsou dopravní studie zaměřené na řešení dopravních potřeb úžeji vymezeného území, nebo konkrétního modu dopravy. Jedná se např. o urbanisticko-dopravní studie, kde je řešena dopravní obsluha vymezeného území ve vztahu k navrhovaným změnám funkčního využití území (ev. nové výstavbě).

U tematicky vymezených studií pak zpracováváme např. technicko-provozní studie veřejné dopravy, které mohou mj. pomoci vybrat technicky a ekonomicky vhodnou trakci pro daného dopravce (resp. v daném území), studie optimalizace linkového vedení, dále studie rozvoje cyklodopravy (cykloinfrastruktury) a nově také studie elektromobility a vodíkové mobility, které mají mj. definovat potřebný rozvoj infrastruktury nezbytné pro provoz těchto trakcí.

Na úrovni projektů pak nabízíme zpracování studií proveditelnosti pro vybraný dopravní záměr (např. zavádění nových trakcí v oblasti veřejné dopravy) a pro dotační projekty (dle metodik příslušných dotačních programů).

Při zpracování dopravních plánů a studií využíváme osvědčenou spolupráci s dopravně-inženýrskými firmami, subjekty zabývajícími se sociologickými průzkumy, architektonickými kancelářemi a projektanty.

Díky dlouhodobým zkušenostem se strategickým plánováním a dotačními projekty jsme schopni propojit dopravní plánování s oblastí územního rozvoje a demografických změn, koncepčně řešit vliv dopravy na životní a obytné prostředí a navázat plánovaná opatření na projektovou přípravu, projektové řízení, fiskální a finanční plánování a na vnější finanční zdroje (zejména dotační programy).

Nabízené služby

  • Zpracování plánů udržitelné městské mobility
  • Zpracování dopravních studií
  • Zpracování studií proveditelnosti (zejména u dotačních projektů)
  • Zpracování vstupů do dopravních projektů (např. mezinárodních projektů zaměřených na dopravní tematiku)
  • Příprava dotačních žádostí a souvisejících podkladů pro dopravní projekty
  • Evaluace dopravních projektů

Vybrané reference

Expertní tým

Mgr. Josef Mareš

vedoucí týmu

e-mail: mares@spfgroup.org
tel: +420 732 432 104

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Josef Miškovský
Mgr. Simona Mrázková

Spolupracující organizace:

NDCon
Výzkumy Soukup
Studio Acht