Reference

SPF

  • Název projektu: Plán udržitelné městské mobility (PUMM) Liberec – Jablonec nad Nisou
  • Zadavatel: Statutární město Liberec
  • Rok zpracování: 2020–2021

Stručný popis projektu

Plán udržitelné městské mobility představuje základní koncepční dokument pro udržitelný rozvoj dopravy v aglomeraci Liberce a Jablonce nad Nisou. Řešeny jsou přitom všechny mody – jak pěší doprava a cyklodoprava, tak veřejná hromadná doprava, automobilová doprava i nákladní doprava.

Plán je založen na podrobném sociologickém šetření dopravního chování obyvatel, práci s rozvojovými záměry v území a s územními plány, fiskální situaci i na očekávaných budoucích trendech v dopravě. Výsledkem je tak plán, který reflektuje dopravní potřeby území, očekávané změny ve skladbě obyvatel i v rozmístění zdrojů a cílů dopravy v území, a přitom dbá o kvalitu životního a obytného prostředí, veřejného prostoru a o environmentální a ekonomickou udržitelnost dopravy.

Součástí plánu je analytická část zahrnující mj. výsledky rozsáhlého sociologického šetření, návrhová část s dopravním modelem i implementační část specifikující projektové záměry vyplývající z plánu.

Role SPF Group

SPF Group poskytovala metodickou podporu dopravním inženýrům při tvorbě jednotlivých částí dokumentu a kompletně zabezpečovala komunikační aktivity v rámci procesu tvorby PUMM. Ty zahrnovaly tvorbu Strategie komunikace a propagace a její postupné naplňování v podobě komunikace projektu vůči veřejnosti, tvorby obsahu webových stránek projektu, vydávání tiskových zpráv, organizace a facilitace veřejných projednání, apod.

 

Odkaz na finální výstup >>