Standardy udržitelnosti (ESG)

Standardy udržitelnosti (ESG)

SPF

Při zajištění udržitelného rozvoje celé společnosti představuje společenská odpovědnost organizací jeden ze základních předpokladů.
Na společenskou odpovědnost organizace je/bude kladen stále větší důraz, ať si ji vyžádá samotný trh (chování odběratelů a dodavatelů, požadavky bank a spolupracujících firem, vlastních zaměstnanců apod.) nebo bude vynucena legislativně.
Původní povinnost tzv. nefinančního reportingu se překlápí do standardizovaného reportingu z oblasti životního prostředí, sociální oblasti a způsobu řízení firmy:

E / Enviroment = životní prostředí
Zahrnuje environmentální témata jako např. spotřeba vody a energie, využívání surovin, emise skleníkových plynů, uhlíková stopa, znečištění a ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, atd.

S / Social = sociální oblast
Se týká především společenské odpovědnosti firmy a patří sem např. pracovní podmínky, dodržování práv zaměstnanců, vzdělávání a zvyšovaní kvalifikace, rozmanitost, inkluze a diskriminace, vliv podniku na okolní komunitu či jak se společnost staví k dodržování lidských práv.

G / Governance = způsob řízení
Se zaměřuje na způsob řízení firmy, klade důraz na vnitřní kontroly a postupy (obvykle stanoveno různými ISO normami a jejich převáděním do praxe), odpovědnosti dodavatelů a řízení firmy jako takové.

Nabízené služby

Jsme připraveni vám pomoci při řešení výzev, které standardy udržitelnosti přinášejí. V budoucnu očekáváme v rámci implementace ESG zohledňování dalších nástrojů, např. Environmentálního prohlášení o produktu – EPD (Environmental Product Declaration). A přichází Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti …

Máme zkušenosti se strategickým řízením a plánováním obecně. Náš tým ESG má dlouhodobé zkušenosti v oblasti životního prostředí (zavádění norem řady ISO14000, čistší produkce, ekonomika životního prostředí, integrované prevence – IPPC, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, mezisložkové vlivy, úspory energie) a v sociální oblasti.

Expertní tým

Ing. Petr Honskus

vedoucí týmu

e-mail: honskus@spfgroup.org
tel: +420 606 686 997

 

SPF

Klíčoví členové týmu:

Ing. Jaroslav Kreuz
Ing. Jan Štejfa
Bc. Ladislav Marek

Spolupracující organizace:

iora legal, advokátní kancelář