Produkty

Poskytujeme konzultantskou podporu centrálním orgánům a regionálním a místním samosprávám v oblastech strategického a prostorového plánování, dotačního poradenství a projektového řízení. Naše služby sahají od přípravy regionálních či místních rozvojových strategií přes identifikaci a přípravu rozvojových projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. V těchto oblastech poskytujeme také specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy a účastníme se řady mezinárodních projektů.

Strategické a prostorové plánování

Strategie rozvoje měst a regionů

Tvorba plánovacích a strategických dokumentů pro města, obce, regiony a kraje. Zajišťujeme také organizaci procesu jejich zpracování a komunikaci vůči veřejnosti.

Studie rozvoje a využití území

Tvorba výstupů na pomezí strategického, územního a finančního plánování. Zahrnuje rozbor a návrh prostorového využití území včetně organizačního modelu, finančního plánu a finančních zdrojů.

Evaluace strategií, programů a projektů

Evaluace evropských, národních a dalších programů, strategických dokumentů a projektů, zejména ve vazbě na implementaci ESIF v Česku. Při tvorbě výstupů využíváme širokou škálu evaluačních metod.

Procesní fungování úřadů a institucí

Vyhodnocení fungování úřadů a dalších institucí, rozbor procesů a návrh jejich úpravy a zefektivnění. Součástí je i zavádění nových agend (mj. projektového a strategického řízení) do fungování organizace.

Řešení potřeb v oblasti sociálních služeb

Plánování rozvoje sociálních služeb pro města, regiony a kraje. Zabýváme se mapováním potřeb v oblasti sociálních služeb a návrhem jejich řešení vč. financování.

Strategie a koncepce cestovního ruchu

Koncepční dokumenty a plány rozvoje cestovního ruchu v krajích, turistických regionech a městech. Zabýváme se investičními a marketingovými plány i návrhy organizačního zabezpečení rozvoje cestovního ruchu.

Dopravní plánování

Plánování dopravních opatření ve městech s přesahem do urbanismu a sociálně-ekonomického rozvoje. Zpracováváme plány udržitelné městské mobility, dopravní studie a studie proveditelnosti dopravních projektů.

Strategie bydlení

Řešení politiky bydlení ve městech a dalších územních celcích. Naše strategie jsou komplexní – od návrhu intervencí v oblasti sociálního a dostupného bydlení přes urbanistický rozvoj měst až po nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví měst.

Kvantitativní a kvalitativní šetření

Rozmanitá šetření v oblasti regionálního plánování. Dotazníková šetření, focus groups, řízené rozhovory, diskusní fóra apod. realizujeme jak samostatně, tak jako podkladové průzkumy pro tvorbu a evaluaci plánovacích dokumentů.

Finanční plánování a vícezdrojové financování

Dotační poradenství a projektové řízení

Studie proveditelnosti záměrů

Zpracování studií proveditelnosti projektových záměrů. Identifikujeme a kvantifikujeme náklady a přínosy projektů a finanční zdroje, zpracováváme rozpočty a finanční plány, posuzujeme možná variantní řešení.

Žádosti o finanční podporu projektů

Projektové žádosti o finanční podporu z ESIF a dalších finančních zdrojů. Zpracováváme kompletní žádosti včetně všech příloh a podkladů a řídíme proces zpracování žádostí.

Administrace a řízení dotačních projektů

Projektový management během realizace projektů a ve fázi udržitelnosti. Zpracováváme zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu, řídíme realizaci projektu z pohledu dodržení všech náležitostí požadovaných poskytovatelem dotace.