Reference

SPF

  • Název projektu: Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje CLLD
  • Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Rok zpracování: 2019 – 2020

Stručný popis projektu

Cílem předkládané evaluace bylo vyhodnocení nastavení klíčových procesů implementace nástroje Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) zajišťovaných/realizovaných MMR–ORP (tvorba a aktualizace MPIN, komunikace a koordinace ve vztahu k implementaci nástroje, výzvy na předkládání žádostí o podporu strategií, hodnocení a schvalování strategií CLLD, změny strategií CLLD, monitorování a evaluace CLLD) a vyhodnocení koordinace implementace nástroje CLLD.

Role SPF Group

Pro procesní evaluaci bude využita tzv. metoda Vanguard, která na organizaci nahlíží z perspektivy klienta a hodnotí funkčnost organizace z hlediska její schopnosti reagovat na poptávku a potřeby klienta. Evaluační design zahrnoval různé metody sběru dat: řízené rozhovory, dotazníkové šetření, fokusní skupiny.

Odkaz na finální výstup >>