Reference

SPF

  • Název projektu: Studie dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice–Kvasiny–Rychnov nad Kněžnou
  • Zadavatel: ŠKODA AUTO, a.s., závod Kvasiny, a Nadační fond ŠKODA AUTO
  • Rok zpracování: 2020 – 2021

Stručný popis projektu

Studie se zabývá budoucím rozvojem regionu Rychnovska, kde je ŠKODA AUTO významným zaměstnavatelem. Studie identifikuje a analyzuje vývojové trendy regionu a bere v potaz také předpoklady růstu výroby a počtu pracovníků v podniku ŠKODA AUTO V Kvasinách, který má vliv na skladbu obyvatel, zátěž infrastruktury i potřeby v oblasti vybavenosti sídel a veřejných služeb.

Jádrem studie je návrh komplexní vize a strategie rozvoje regionu, která je následně rozpracována do několika sad konkrétních opatření, intervencí a projektových záměrů. Součástí studie je také podrobný návrh ustavení a fungování organizace, která má mít za úkol koordinovat rozvojové aktivity na Rychnovsku a sdružit relevantní rozvojové aktéry v území (města a obce, mikroregiony, MAS, Královéhradecký kraj, firmy apod.).

Role SPF Group

SPF Group zpracovala celou rozvojovou studii a také řídila proces její tvorby. Součástí naší práce byla podrobná analýza území, jeho stavu a rozvojového potenciálu v jednotlivých oblastech. Následně jsme rozpracovali tři variantní rozvojové scénáře území a spolu se zadavatelem diskutovali nad jejich přínosy a náklady. Výsledkem bylo stanovení rozvojové vize a strategie. Tu jsme posléze konkretizovali strukturovaným návrhem konkrétních opatření a záměrů, které v souhrnu zajistí naplnění vize. Každý záměr má identifikovaný přibližný finanční objem a možné finanční zdroje tak, aby bylo možné strategii realizovat pomocí vícezdrojového financování. Formou řízených rozhovorů a společných workshopů jsme do přípravy studie zapojili významné aktéry v území (města a obce, Královéhradecký kraj, poskytovatele služeb, zaměstnavatele, místní akční skupiny atd.).

Studii jsme doplnili vlastním konkrétním návrhem na ustavení funkční územní spolupráce regionálních aktérů, tedy návrhem založení organizace pro rozvoj Rychnovska, včetně její výkonné, rozhodovací a schvalovací složky. Veškeré naše výstupy byly diskutovány, upravovány a schvalovány při setkáních se zadavatelem, případně dalšími aktéry v území.