Reference

SPF

  • Název projektu: Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
  • Zadavatel: Statutární město Děčín
  • Rok zpracování: 2020-2021

Stručný popis projektu

Studie prověřuje možnosti transformace podvyužitého území a vybraných objektů v rámci řešeného území, z nichž některé jsou památkově chráněné, na nová funkční využití. Hlavním účelem studie je příprava území pro transformaci s využitím dotačních titulů. Studie obsahuje analytické zhodnocení současného stavu, analýzu klíčových aktérů, hodnocení rizik a problémů v území, návrhovou část a implementační část.

Součástí studie jsou výkresy k analytické části, problémový výkres, koncepční skica s variantami řešení a výkresy obsahující návrh uspořádání území. Dále také orientační propočet nákladů na transformaci území. V implementační části jsou specifikovány návrhy organizačního zajištění transformace území a financování transformace s využitím dotačních zdrojů.

Role SPF Group

SPF Group zpracovala většinu dokumentu a rovněž řídila proces jeho tvorby. Výkresy a dílčí části dokumentu zpracovala partnerská společnost, architektonický ateliér Studio acht. Při přípravě dokumentu jsme úzce spolupracovali se zadavatelem i dalšími externími experty. Formou rozhovorů jsme zapojili také další relevantní aktéry z Děčína i okolí. Při stanovování návrhu využití území jsme vycházeli z příležitostí a rizik identifikovaných v analytické části a vlastního know-how z letité praxe v oblasti místního rozvoje a urbanismu.
Specifikem zakázky bylo navázání studie na projekt rekonstrukce kolejiště železniční stanice, od kterého se odvíjí uvolnění ploch pro rozvoj, či řešení budoucího využití památkově chráněných a dalších cenných objektů v obvodu stanice. Hlavní očekávání od studie – vymezení rozvojových ploch pro výrobu a podnikání – bylo na základě naší expertízy doplněno o vytvoření lokálního polyfunkčního centra s přestupním terminálem u železniční stanice.

Návrh využití území přitom řeší i vazby zájmového území do okolí a zahrnuje tak i zlepšení dopravního napojení a dopravní obsluhy, zvýšení nabídky rekreačních ploch a vytváření podmínek pro vyšší kvalitu prostředí pro obyvatele přilehlých obytných čtvrtí.

Zpracovali jsme také návrh etapizace transformace území s alternativním modelem financování založeným na revolvingovém principu, jejímž účelem je umožnění postupné transformace území v případě, že vnější podmínky (dotační, majetkoprávní) neumožní transformaci území vcelku.