Produkty

Evaluace strategií, programů a projektů

SPF

Zabýváme se evaluacemi všech typů z hlediska fáze programu: ex-ante, ongoing, mid-term i ex-post. Zároveň se zabýváme evaluacemi dopadu, jejichž cílem je stanovit skutečný dopad hodnoceného programu či projektu v porovnání s jeho očekávanými výsledky či přínosy, i evaluacemi procesními, které mají za cíl posoudit kvalitu implementace programu/projektu a zjistit faktory, které implementaci programu/projektu ovlivňují.

Evaluační design vždy navrhujeme „na míru“ daného programu či projektu, požadavkům zadavatele a stanoveným evaluačním okruhům/otázkám. V rámci evaluací využíváme variabilní metody sběru dat a metody jejich analýzy. Při výběru vhodných metod bereme v úvahu jejich silné a slabé stránky, přičemž lepších výsledků se snažíme dosáhnout pomocí triangulace (ověřování faktů různými metodami, nahlížení na fakta z různých úhlů).

Součástí našich evaluačních designů jsou i pokročilé metody očišťování výsledků programu či projektu, jakož i kvantifikace vedlejších efektů intervencí pomocí kontrafaktuální metody. V případě procesních evaluací pak použití metody Vanguard. Při závěrečné syntéze a zpracování závěrů a doporučení je naší snahou, aby zjištěné závěry byly pro zadavatele dostatečně konkrétní a využitelné a doporučení realizovatelná.

Nabízené služby

 • Ex-ante, ongoing, mid-term, ex-post evaluace
 • Evaluace evropských či národních programů
 • Evaluace strategií, vč. integrovaných územních strategií
 • Evaluace projektů

Evaluační práce zahrnují následující fáze

 • Stanovení evaluačního designu
 • Sběr primárních a sekundárních dat (např. formou vytěžení dostupných statistik a systémů, telefonického dotazování, dotazníkové šetření, řízených rozhovorů, fokusních skupin, expertních panelů, zúčastněného pozorování apod.)
 • Analýza dat – např. obsahová analýza, statistické metody
 • Syntéza informací, formulace odpovědí na evaluační otázky
 • Zpracování závěrů a doporučení s návrhem opatření

Vybrané reference

  • Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje CLLD, MMR, 2019-2020
  • Evaluace projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, Svaz měst a obcí ČR, 2018 – 2020
  • Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti, 2018
  • Ex-ante evaluace OP Doprava 2014 – 2020, MD ČR, 2013 – 2015
  • Ex-ante evaluace OP Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020 včetně provedení posouzení vlivu na životní prostředí, 2013-2015

Expertní tým

Mgr. Gabriela Šulmanová

vedoucí týmu

e-mail: sulmanova@spfgroup.org
tel: +420 777 630 585

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Josef Mareš
Mgr. Nela Hrušková
Mgr. Simona Mrázková
Bc. Ladislav Marek

Spolupracující organizace:

PWC ČR
Naviga Evaluation & Advisory