Strategické plánování - Reference

Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem pro IOP, 2008

Zakázka zahrnovala zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem pro zónu Neštěmice - sídliště Mojžíř. Hlavním tématem IPRM bylo zvýšení kvality života sídliště prostředníctvím revitalizace veřejných prostranství, rekonstrukce bytových domů a navazující "měkké" aktivity. Součástí zakázky bylo zdůvodnění výběru zóny pomocí několika kritérií, podrobná analýza území, návrh prioritních os a opatření rozvoje zóny prostřednictvím intervencí z IOP i dalších OP a návrh způsobu implementace IPRM (výběru projektů, jejich hodnocení, monitoringu plnění IPRM, stanovení kompetencí jednotlivých orgánů města a popis implementačních procesů. Návrhová a implementační část byla projednána s využitím pracovních skupin a veřejného projednání.

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Kladna pro ROP, 2007-2008

Zakázka zahrnovala zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Kladno pro zónu Kladno-centrum. Hlavním tématem IPRM bylo zvýšení kvality života v této zóně prostřednictvím zatraktivnění veřejných prostorů a budov občanské vybavenosti a navazujících investičních i neinvestičních aktivit. Součástí zakázky byla analýza města s důrazem na zvolenou zónu, návrh prioritních os a opatření rozvoje zóny prostřednictvím intervencí z ROP Střední Čechy i dalších OP a návrh způsobu implementace IPRM (výběru projektů, jejich hodnocení, monitoringu plnění IPRM, stanovení kompetencí jednotlivých orgánů města a popis implementačních procesů. Návrhová a implementační část byla projednána s využitím pracovních skupin a veřejného projednání.

Integrovaný plán rozvoje města Opava pro IOP, Statutární město Opava, 2008

Zpracování rozvojového dokumentu dle nařízení a metodik EU a MMR. V rámci přípravy dokumentu byla vymezena rozvojová zóna, pro kterou byla zpracována analýza rozvoje území, navržena rozvojová strategie a realizační projekty. Výstupy projektu rovněž zahrnovaly návrh implementace integrovaného plánu.

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro ROP, 2007-2008

Zakázka zahrnovala zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Mladá Boleslav pro zónu MB-centrum. Hlavním tématem IPRM bylo zvýšení kvality života v této zóně prostřednictvím zatraktivnění veřejných prostorů a budov občanské vybavenosti a navazujících investičních i neinvestičních aktivit. Součástí zakázky byla analýza města s důrazem na zvolenou zónu, návrh prioritních os a opatření rozvoje zóny prostřednictvím intervencí z ROP Střední Čechy i dalších OP a návrh způsobu implementace IPRM (výběru projektů, jejich hodnocení, monitoringu plnění IPRM, stanovení kompetencí jednotlivých orgánů města a popis implementačních procesů. Návrhová a implementační část byla projednána s využitím pracovních skupin a veřejného projednání.

Akční plán Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje pro období 2007-2013

Projekt zaměřený na aktualizaci a zpřesnění obecněji zaměřené Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje pro období 2007-2013 a přehled poskytované podpory z národních a evropských zdrojů v oblasti zemědělství. Doporučení, která vyplynula z realizované analýzy, byla zaměřená rovněž na úpravu mechanismů implementace podpory rozvoje zemědělství a venkova v Ústeckém kraji.

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko, Jizersko-ještědský horský spolek - občanské sdružení, 2008

Předmětem studie bylo analyzovat stav sociálně-ekonomcikého rozvoje obcí v řešeném území, vyhodnotit předpoklady jejich budoucího rozvoje a v kontaxtu těchto východisek posoudit rozvojové záměry v oblasti CR se zaměřením na projekt výstavby lyžařského areálu Smrk.

Program rozvoje Ústeckého kraje 2007-2013, 2007

Výstupy: Socioekonomická analýza, SWOT analýza, Strategie a vymezení prioritních oblastí, Prioritní oblasti PRÚK a akční plány k jednotlivým prioritím oblastem, Finanční plán PRÚK, řízení, monitorování a vyhodnocování realizace PRÚK. Přílohy: Zásobník strategických peojektů, Indikátorová soustava. Aktivity: Vymezení prioritních oblastí rozvoje ÚK a stanovení střednědobých cílů v těchto obladtech, stanovení dílčích opatření směřujících k naplnění stanovených cílů, nastavení realizace PRÚK včetně systému řízení a koordinace, popisu zapojení odborů KÚ ÚK při přípavě a realizaci PRÚK, stanovení finančního plánu PRÚK, kvantifikace stanovených cílů, nastavení systému monitorování a hodnocení realizace PRÚK včetně souboru indikátorů.

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Labem 2007-2013, 2007

Kompletní zpracování strategického plánu města. Součástí analytických prací bylo zpracování sociálně-ekonomické analýzy (profilu města). Návrhová část zahrnovala formulaci rozvojové vize a hierarchie priorit a opatření. Součástí výstupů byla také implementační část vč. návrhu akčního plánu.

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, Město Kopřivnice, 2007

Předmětem zakázky bylo zpracování analytické části strategického plánu - analýza hlavních sociálně-ekonomických charakteristik města, stavu sociální a technické infrastruktury a životního prostředí.