Strategické plánování - Reference

Technická asistence při realizaci IPRM Kladna - Sídliště Kročehlavy, Statutární město Kladno, 2009-11

Zakázka zahrnovala administrativní podporu v úvodní fázi realizace IPRM v IOP pro zónu Kladno-Kročehlavy. Konkrétně se jednalo o podporu při přípravě a obsahu jednání, výběru a hodnocení projektových záměrů, zpracovávání monitorovacích zpráv a změn IPRM a komunikaci s předkladateli projektových záměrů.

Zpracování podkladové studie pro přípravu Ústeckého kraje na nové programové období EU 2014-2020 v oblasti politiky soudržnosti.

Zpracování podkladové studie, jejímž cílem bylo podpořit přípravu Ústeckého kraje na programové období 2014-2020 kohezní politiky EU. V rámci studie bylo provedeno zhodnocení dosavadního vývoje diskuze na úrovni EU o budoucí podobě politiky soudržnosti, konfrontace postojů České republiky k vybraným návrhům na změny a vyhodnocení implikací pro Ústecký kraj. Snahou bylo rovněž zadavateli asistovat při formulaci postoje k návrhům architektury politiky soudržnosti. Studie se rovněž soustředila na přenos zkušeností z procesu programování na období 2004-2006 a zjištění potřeb relevantních regionálních aktérů s cílem zajistit co nejefektivnější vyžití intervencí politiky soudržnosti po roce 2013.

Aktualizace Strategie cestovního ruchu Ústeckého kraje pro období 2010-2015, Ústecký kraj, 2009-2010

Krajská strategie pro rozvoj cestovního ruchu zahrnovala analytickou část (analýzu nabídky a poptávky v cestovním ruchu, SWOT), návrhovou část (vize, priority a opatření) a část realizační.

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje - technická podpora, ARR Ostrava, 2010

V rámci projektu poskytla SPF Group tým, který spolupracoval na návrhové části Regionální inovační strategie.

Integrace rozvojových aktivit města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů, Město Budyně nad Ohří, 2009-10

Smyslem projektu byla identifikace (aktualizace), utřídění a vyhodnocení projektových záměrů města a dalších subjektů ve městě působících. Na základě toho byl sestaven akční plán rozvoje pro příští roky.

Strategický plán rozvoje městské části Praha - Libuš, Městská část Praha-Libuš, 2008-09

Kompletní zpracování strategického plánu městské části. Součástí analytických prací bylo zpracování sociálně-ekonomické analýzy a realizace a vyhodnocení průzkumu mezi vybranými subjekty v městské části. Návrhová část zahrnovala formulaci rozvojové vize a hierarchie priorit a opatření. Součástí výstupů byla také implementační část vč. návrhu akčního plánu.

Rozvojová studie průmyslové zóny Kladno - východ, Statutární město Kladno, 2009

V rámci zakázky byla provedena detailní analýza územně-technického stavu a vlastnických poměrů řešeného území a navrženy variantní koncepty jeho rozvoje včetně návrhu konkrétních realizačních kroků.

Metodika krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR), 2008-2009

Předmětem zakázky byl návrh metodického postupu zpracování tzv. integroavných plánů rozvoje krajiny, aplikovatelných zejména na chráněná území nebo Národní parky ČR. Součástí úkolu byla rovněž studie potřebnosti integrovaných přístupů v rámci regionálního a územního rozvoje.

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Kladna pro IOP, 2008

Zakázka zahrnovala zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Kladno pro zónu sídliště Kročehlavy. Hlavním tématem IPRM bylo zvýšení kvality života sídliště prostředníctvím revitalizace veřejných prostranství, rekonstrukce bytových domů a navazující "měkké" aktivity. Součástí zakázky bylo zdůvodnění výběru zóny pomocí několika kritérií, podrobná analýza území, návrh prioritních os a opatření rozvoje zóny prostřednictvím intervencí z IOP i dalších OP a návrh způsobu implementace IPRM (výběru projektů, jejich hodnocení, monitoringu plnění IPRM, stanovení kompetencí jednotlivých orgánů města a popis implementačních procesů. Návrhová a implementační část byla projednána s využitím pracovních skupin a veřejného projednání.

Strategický plán rozvoje města Týnec nad Labem, Město Týnec nad Labem, 2008

Kompletní zpracování strategického plánu rozvoje města. Součástí analytických prací bylo zpracování sociálně-ekonomické analýzy a realizace a vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel. Návrhová část zahrnovala formulaci rozvojové vize a hierarchie priorit a opatření. Součástí výstupů byla také implementační část vč. návrhu akčního plánu.