Strategické plánování - Reference

Vzdělávání a poradenství - "Vstřícný úřad, spokojený občan", Město Semily, 2010 - 2012

V rámci vzdělávacího projektu byly realizovány vzdělávací a poradenské aktivity v těchto oblastech (i) procesní řízení, (ii) strategické řízení, (iii) metodika průzkumů. Vzdělávací aktivity zahrnovaly komplexní zajištění workshopů a školení, poradenské aktivity zahrnovaly odbornou asistenci při přípravě výstupů v daných oblastech.

Strategický plán rozvoje obce Jesenice, Obec Jesenice, 2011-12

Zpracování strategického plánu obce v dynamicky se proměňujícím zázemí hlavního města Prahy. Součástí analytických prací bylo zpracování sociálně-ekonomické analýzy, prostorové analýzy a realizace a vyhodnocení průzkumů mezi obyvateli obce a vybranými subjekty v obci. Návrhová část zahrnovala formulaci 4 alternativních rozvojových scénářů a rozpracování jednoho z nich do podoby rozvojové vize a hierarchie priorit a opatření. Součástí výstupů byla také implementační část vč. návrhu akčního plánu.

Aktualizace strategické vize strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Jihomoravský kraj, 2011-12

Zpracování krajské strategie v horizontu příštího programovacího období kohezní politiky. Součástí analytických prací bylo zpracování sociálně-ekonomické analýzy, analýzy vnějších rozvojových podmínek, PESTEL analýzy, vyhodnocení předchozí verze krajské strategie a realizace a vyhodnocení průzkumu mezi vybranými subjekty v kraji. Návrhová část zahrnovala formulaci rozvojové vize a poslání Jihomoravského kraje a hierarchie priorit a opatření. Důležitou součástí výstupů byla implementační část vč. návrhu akčního plánu, zdrojů financování, systému implementace strategie a přístupu k vymezení znevýhodněných oblastí kraje.

Odborné zajištění projektu Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko, České Švýcarsko, o.p.s., 2011-12

Zakázka zahrnovala pasportizaci projektových záměrů na území regionu, jejich vyhodnocení podle relevance, připravenosti, realizovatelnosti a financovatelnosti a vytvoření akčního plánu vybraných projektů. Výstupy sloužily také jako podklad pro výběr projektových záměrů, jejichž nositelům byla následně poskytnuta podpora na zpracování technické projektové dokumentace z ROP Severozápad.

Kompletní zpracování akčního plánu rozvoje obce Vědomice na roky 2011 až 2014.

Cílem projektu bylo zpracování (i) socio-ekonomické analýzy a pasportizace projektových záměrů obce, (ii) vyhodnocení projektových záměrů a (iii) vypracování akčního plánu obce ba roky 2011 až 2014 včetně mapy s lokalizací projektových záměrů.

Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku - Analytické studie, České Švýcarsko, o.p.s., 2010-2011

Komplexní projekt, jehož součástí bylo: (i) organizace a technické zajištění konference cestovního ruchu, (ii) návrh trasy a marketingu produktu "Nová Hřebenovka" a (iii) aktualizace Koncepce cestovního ruchu pro turistický region České Švýcarsko.

Zavedení principů procesního řízení na MÚ Beroun, 2010-2011

Zakázka zahrnuje vzdělávací a poradenské služby pro město, resp. pracovníky MÚ. Vzdělávání a poradenství se týká oblasti procesního řízení (výstupy v podobě procesní analýzy a procesní příručky a její implementace) a dále organizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MÚ ve vazbě na výkon úřadu. zakázka je spolufinancována z OP LZZ. - dodavatel má tedy zkušenosti s obsahovou i formální stránkou projektů podpořených z tohoto OP.

Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi, Statutární město Mladá Boleslav, 2010-11

Kompletní zpracování strategického plánu města. Součástí analytických prací bylo zpracování sociálně-ekonomické analýzy (profilu města) a realizace a vyhodnocení průzkumů mezi obyvateli města a vybranými subjekty ve městě. Návrhová část zahrnovala formulaci rozvojové vize a hierarchie priorit a opatření. Součástí výstupů byla také implementační část vč. návrhu akčního plánu.

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kladna, části Analýza a profil města, 2010

Jednalo se o získání aktuálních dat o městě formou sociologického průzkumu a z veřejně dostupných zdrojů. Tyto podklady byly použity pro aktualizaci současného stavu města a aktualizaci SWOT analýzy. Na základě těchto aktivit zakázky byl vypracován finální výstup – Strategický plán rozvoje města Kladna, část Analýza a profil města.

Analýza socioekonomického rozvoje ÚK se specifikací potřeb po r. 2013 z hlediska kohezní politiky, Ústecký kraj, 2010

Zakázka představovala jeden z prvních kroků při přípravě Ústeckého kraje na programovací období kohezní politiky 2014-20. Její zpracování bylo iniciováno ze strany MMR a zahrnovalo sociálně-ekonomickou analýzu a následné vyhodnocení aktuální situace kraje s ohledem na vymezení témat, která by se z pohledu kraje města stát prioritami pro příští programovací období.