Strategické plánování - Reference

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro MAS Krkonoše, 2014

SPF Group je zpracovatelem strategie komunitně vedeného místního rozvoje (angl. zkratka CLLD) pro místní akční skupinu (MAS) Krkonoše. Strategie bude sloužit k uplatnění nástroje CLLD jako součásti územní dimenze regionální politiky EU v programovacím období 2014–20. Principem strategie je integrovaný přístup k realizaci rozvojových aktivit a jejich provazba na operační programy z hlediska věcného a finančního. Strategie bude zpracována na komunitním principu – do její přípravy tedy budou zapojeni místní aktéři formou kulatých stolů, veřejných projednání a pracovních skupin po celou dobu zpracování.

Strategický plán rozvoje města Tišnov, 2013

Za zpracování dokumentu získalo Město Tišnov dotaci z OP LZZ. Strategický plán zahrnoval podrobnou analýzu města vč. realizace řízených rozhovorů s místními aktéry a dotazníkového šetření obyvatel města. Návrhová část byla tvořena ve spolupráci s ustavenými pracovními skupinami. Akční plán byl připraven v návaznosti na investiční plán a rozpočtový výhled města. Strategický plán byl schválen zastupitelstvem Města Tišnova.

Integrovaná strategie rozvoje Ústeckého kraje, 2013

Zpracování dokumentu v rozsahu dle příslušného Nařízení Evropského parlamentu a Rady, Dohody o partnerství mezi ČR a EU a dokumentů a metodik zpracovaných pro implementaci ESIF, resp. regionální politiky EU v ČR v období 2014 – 2020,. Výstup byl v souladu s příslušnými metodikami zpracován pod názvem Regionální intervenční rámec Ústeckého kraje a zahrnoval vazbu na Dohodu o partnerství, operační programy a strategické dokumenty, definici a analýzu územních disparit kraje, investiční strategii a popis cílů a opatření v jednotlivých rozvojových oblastech.

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí, 2012-13

Součástí zakázky bylo zpracování analytické části (analýzy sociálně-ekonomické situace regionu, vyhodnocení názorů významných aktérů v regionu SWOT analýzy), návrhové části (vize, problémové analýzy, návrhu cílů, popisu priorit a opatření) a implementační části (procesní nastavení systému implementace, financování a monitoringu).

Návrh marketingové strategie a zpracování žádosti o dotaci na projekt „Propagace turistických atraktivit Středočeského kraje“, 2012

Služby zahrnovaly zpracování marketingové analýzy a návrhu marketingové kampaně s pracovním názvem „Propagace turistických atraktivit Středočeského kraje – Dovolená v srdci Čech“, včetně definice cílových skupin a hlavních propagačních nástrojů, zpracování žádosti o dotaci na výše uvedený projekt v elektronické aplikaci Benefit 7, včetně povinných příloh „Doplňující informace k žádosti“ (tj. studie proveditelnosti) a „Projektová dokumentace“ (tj. podrobný položkový rozpočet projektu/kampaně) v souladu s podmínkami ROP pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy, projednání konceptu kampaně s příslušnými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje.

Program rozvoje Ústeckého kraje, Ústecký kraj, 2012

Zakázka zahrnovala zpracování analytické části PRÚK (analýzy sociálně-ekonomické situace kraje, vyhodnocení připravenosti kraje na budoucí programovací období kohezní politiky EU 2014-20, vyhodnocení názorů významných aktérů v kraji, SWOT analýzy), návrhové části (vize, problémové analýzy, návrhu cílů, popisu priorit a opatření) a implementační části (procesní nastavení systému implementace, financování a monitoringu PRÚK).

Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod, Město Český Brod, 2010-2013

Komplexně zaměřený projekt zahrnující realizaci následujících aktivit: (i) zavedení systému projektového řízení na MěÚ, (ii) zavedení procesního řízení na MěÚ, (iii) zpracování aktualizace strategického plánu města, (iv) zefektivnění ekonomických procesů na MěÚ a jeho příspěvkových organizací, (v) vzdělávání zaměstnanců MěÚ v rámci realizovaných aktivit.

Zpracování odborných a strategických výstupů v rámci mezinárodního projektu YURA pro Ústecký kraj, 2010-2012

Projekt zaměřený na zpracování veškerých odborných výstupů Ústeckého kraje v rámci jeho zapojení do mezinárodního projektu YURA financovaného v rámci OP Central Europe. Realizovány byly tyto aktivity: (i) Regionální analýza pro území Ústeckého kraje, (ii) Případové studie - příklady dobré praxe z Ústeckého kraje, (iii) Indikátorový systém, (iv) Pilotní aktivita Future Laboratory, (v) Pilotní aktivita Business Academy, (vi) Regionální strategie Ústeckého kraje, (vii) organizační zajištění pracovních skupin a meetingu partnerů projektu.

Studie Krásné Březno – Poloostrov, 2011-2012

Zpracování komplexního rozvojového dokumentu regenerace vybrané lokality brownfields v Ústí nad Labem. Projekt zahrnoval vypracování (i) analýzy stavu a vyhodnocení rozvojového potenciálu této lokality a (ii) návrh strategie dalšího postupu při jeho regeneraci včetně výběru klíčového projektu a ověření jeho proveditelnosti.

Příprava Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU, Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

Projekt zaměřený na systematickou přípravu kraje na nové programové období kohezní politiky EU 2014-2020. Asistence s ustanovením institucionální struktury a aktivizací odborné debaty nad rozvojovými tematickými prioritami kraje pro kohezní politiku po roce 2013. Prověření věcné absorpční kapacity zvolených tematických priorit a formulace doporučení pro její posílení. Poskytování průběžného monitoringu debat o podobě kohezní politiky EU po roce 2013 jak na úrovni EU, tak na národní úrovni ČR i na úrovni krajů, připomínkování koncepčních materiálů vážících se k novému programovému období. Asistence při formulaci postojů k návrhům architektury a zaměření politiky soudržnosti a posílení institucionální kapacity krajského úřadu v úřednické i politické rovině.