Strategické plánování - Reference

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mladá Boleslav v souladu s konceptem SMART Cities, 2018

Smyslem aktualizace byly dílčí revize dokumentu, zejména však rozšíření plánu o nově chystané intervence města směrem k „chytrým řešením“ v souladu s konceptem SMART Cities. Do strategie byla doplněna SMART řešení v oblast energetiky, dopravy (plynulost dopravy, parkování, veřejná doprava), nakládání s odpady, hospodaření s vodou a zefektivnění veřejné správy (služby úřadu pro občany, sdílení a zabezpečení dat, elektronizace procesů apod.).

Zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 17, 2017

Zpracování analytické části strategického plánu: analytický profil MČ Praha 17, analýza názorů a potřeb obyvatel Prahy 17, analýza názorů a potřeb organizací působících na území Prahy 17, analýza projektové, finanční a institucionální kapacity MČ Praha 17, analýza SWOT Zpracování návrhové části strategického plánu: formulace vize MČ Praha 17, identifikace rozvojových problémů (analýza problémů a potřeb), formulace cílů a indikátorů pro ověření dosažení cílů, návrh prioritních os a opatření, rozdělení jednotlivých navržených aktivit podle typu intervence Zpracování implementační části strategického plánu: zpracování akčního plánu, manuál strategického řízení rozvoje MČ Praha 17, zpracování metodiky pro práci s akčním plánem a sestavování dalších akčních plánů Související komunikační aktivity: Zajištění dat od odborů ÚMČ Praha 17, 4x jednání řídicí skupiny, prezentace Zastupitelstvu MČ Praha 17, distribuce průběžných výstupů zastupitelům, 2x jednání každé ze 4 pracovních skupin, příprava podkladů pro články na internetu a v periodiku Řepská 17, 2x veřejné projednání, dotazníkové šetření mezi obyvateli MČ Praha 17, řízené rozhovory se zástupci 16 vybraných organizací (firmy, spolky…) působících na území Prahy 17

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, 2016-2017

Zpracování strategického dokumentu zahrnující podrobný analytický profil kraje vč. regionalizace Ústeckého kraje a územní syntézy, podrobný návrh strategie rozvoje kraje včetně opatření specifických pro identifikované regiony Ústeckého kraje a podrobný návrh systému implementace strategie. Projednání dílčích částí i závěrečného výstupu strategie na platformě řídicí skupiny (Regionální stálá konference ÚK), pracovních skupin (pro každý region jedna skupina) a věcně příslušné komise Rady ÚK.

Strategický plán rozvoje města Milovice na období 2017 – 2020, 2017

Zhotovení díla: Strategický plán rozvoje města Milovice, koordinace průběhu procesu, řízení jednotlivých jednání, spolupráce s koordinátorem města při tvorbě podkladů a výstupů v jednotlivých etapách zpracování a odpovědnost za metodické vedení procesu a odborné zpracování dokumentu. Příprava a realizace dotazníkových šetření mezi obyvateli Milovic v počtu nejméně 300 dotazníků, nejméně 12 řízených rozhovorů vybraných subjektů. Zpracována byla: Analytická část, návrhová část a implementační část.

Zpracování Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav, 2016

Kompletní zpracování Integrovaného plánu rozvoje Mladá Boleslav zahrnující:
  • Spolupráci na vymezení řešeného území IPRÚ Mladá Boleslav
  • Vypracování kompletní IPRÚ ve struktuře stanovené metodikou MMR
  • Představení a projednání IPRÚ Mladá Boleslav v rámci pracovních skupin, řídícího výboru na Zastupitelstva města Mladá Boleslav
  • Veřejná projednání IPRÚ Mladá Boleslav
  • Spolupráce při koordinaci zpracování IPRÚ Mladá Boleslav s ostatními městy IPRÚ
Zapracování připomínek vyplývajících z projednání IPRÚ Mladá Boleslav s MMR, ŘO IROP a ŘO OPZ

Zpracování strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí, 2015-2016

Předmětem smlouvy bylo zpracování strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí v tomto členění: Úvod, Analytická část, Návrhová část , Implementační část. Provazba strategického a akčního plánu na rozpočet města a na možné dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů

Integrovaná strategie rozvoje Ústecko - Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje ITI, 2014-2016

Konkrétní vymezení území (doporučení pro výběr území ITI) a jeho základní popis, socioekonomická analýza vymezeného území, Analýza potřeb, Analýza problémů, Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území, Stanovení cílů a jejich prioritizace, Návrh konkrétních opatření, Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle, Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu, Facilitace pracovních skupin a konzultace projektových záměrů, na jejichž základě byla připravována návrhová část Integrované strategie, Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu, Vypořádání připomínek, Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných „Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014–2020“, Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie.

Zpracování IPRÚ Mladá Boleslav, 2014-2015

Konkrétní vymezení území (doporučení pro výběr území IPRÚ) a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat), vymezené oblasti socioekonomické analýzy, Analýza potřeb, Analýza problémů, Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území, Stanovení cílů a jejich prioritizace, Návrh konkrétních opatření, Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“, Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle, Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu, Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu, Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“, Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných „Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014–2020“, Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie, Zveřejnění strategie online v Databázi strategií.

Rozvojový program obce Tisá, 2013-2014

Předmětem zakázky bylo Zpracování Rozvojového programu obce Tisá ve struktuře: Programové prohlášení, Profil obce, analýza rozvojových podmínek a zjišťování potřeb, Návrh vize, strategie, priorit a opatření rozvoje obce, Návrh realizace rozvojového programu obce. Výstupy zakázky: Preambule a stručné shrnutí, Profil obce, Názory obyvatel a místní komunity, Analýzy SWOT, Návrhová část.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro využití nástroje ITI, 2014

Pro realizaci tzv. územní dimenze regionální politiky v období 2014–20 jsou pro největší aglomerace v Česku zpracovávány integrované strategie. V případě Brněnské metropolitní oblasti se jedná o integrovanou strategii pro využití nástroje integrované územní investice (angl. zkratka ITI). SPF Group zpracovává tento dokument s partnerskou společností HOPE E.S. Součástí integrované strategie je analýza území, které již bylo vymezeno podrobnou studií, a následná návrhová část s indikativním seznamem projektů, s harmonogramem a finančním plánem. Strategie přesně vymezuje provazbu na jednotlivé operační programy, z nichž bude na realizaci strategie předem alokovaná částka, a jejich indikátorovou soustavu.