Strategické plánování - Reference

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Semily na období 2021-2030, 2020

Zpracování aktualizace Strategického plánu města Semily na období 2021–2030. Aktualizace zahrnovala vyhodnocení plnění předchozího strategického plánu, aktualizaci návrhové části a zpracování akčního plánu. V rámci zakázky byly provedeny rozhovory se zástupci města ohledně plnění dosavadního strategického plánu a proběhla diskuse v jednotlivých fázích zpracování aktualizace strategického plánu. Součástí díla bylo rovněž projednání aktualizované verze strategického plánu v Zastupitelstvu města Semily.

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav, 2020

SPF Group s.r.o. v konsorciu se společností NDCON, s.r.o. dokončila přípravu Plánu udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav. Experti společnosti SPF Group v rámci přípravy plánu zajišťovali úvodní fázi se sběrem podkladů a dat a síťováním místních aktérů, realizovali komunikační aktivity a podíleli se na tvorbě návrhové části dokumentu a akčního plánu. Plán udržitelné městské mobility (SUMP) je v posledních letech široce využívaný nástroj městského plánování. Jedná se o podrobnou analýzu využívající data o vytíženosti dopravních cest, o dopravním chování obyvatel, veřejné a cyklistické dopravě. Tato data jsou převedena do dopravního modelu, který umožní adekvátně naplánovat udržitelný rozvoj dopravy a mobility ve městě a jeho aglomeraci.

Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží, 2020

Zpracováváme rozvojovou studii pro brownfield kolem děčínského východního nádraží. Na projektu se podílejí naši externí spolupracovníci ze Studia acht a dále specialisté na urbanismus, dopravní plánování a legislativu. Úkolem tohoto multioborového týmu je připravit návrh transformace prostoru kolejiště, které bude rekonstruováno a zúženo, a přilehlých budov. Součástí studie je podrobný urbanistický, architektonický, legislativní, infrastrukturní, environmentální a socioekonomický rozbor území a zjištění postojů vlastníků nemovitostí a dalších relevantních institucí (Statutární město Děčín, Ústecký kraj, ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí, kultury a místního rozvoje, hospodářská komora, místní firmy aj.). Druhá část studie bude představovat návrh transformace území zahrnující jak jeho urbanistické a architektonické řešení, tak i funkční využití, organizační zajištění a možné zdroje financování. Zpracování studie je prostřednictvím MMR podpořeno z vládního programu RE:START, zadavatelem studie je Statutární město Děčín.

Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 – 2030, 2020

Společnost SPF Group, s.r.o. se podílí na zpracování Plánu udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030. Rolí společnosti v rámci přípravy plánu je realizace komunikačních aktivit, metodická podpora při tvorbě PUMM a příprava Akčního plánu městské mobility. Všechny výstupy z projektu i aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách www.chytrenacestu.cz.

Dokončení zpracování ITI dvou aglomerací, 2020

V září 2020 naše společnost dokončila zpracování ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a ITI Karlovarské aglomerace.

Strategie rozvoje bydlení Pardubice, 2020

Ve spolupráci s kolegy z architektonického studia Acht jsme zpracovali strategii rozvoje bydlení pro Statutární město Pardubice. Smyslem práce bylo identifikovat kritická místa v oblasti bydlení ve městě a navrhnout kroky, které umožní tento sektor rozvíjet. Téma zahrnuje jak nabídku obecního bydlení a sociální bydlení, tak i širší vztahy a formování urbanistické struktury města.

Rozvojová studie Podkrušnohorského technického muzea, 2020

SPF Group zpracovala rozvojovou studii Podkrušnohorského technického muzea. Jednalo se o prvotní rozbor potenciálu a návrh rozvoje tohoto unikátního muzejního areálu v prostoru mezi Mostem a Litvínovem, zaměřeného na historii a technologie důlní činnosti, zejména pak těžby hnědého uhlí. Součástí studie je rozbor stávající situace a potenciálu a návrhy rozvojových směrů v oblasti samotného produktu (tedy muzejní expozice), marketingu, urbanistického a krajinářského řešení a organizačního zabezpečení. Zadavatelem studie je Ústecký kraj, na studii jsme spolupracovali s pracovníky Podkrušnohorského technického muzea i s některými externími kolegy.

Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše, 2020

Pro Svazek měst a obcí Krkonoše jsme připravili aktualizaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. Těšilo nás, že jsme mohli pokračovat ve spolupráci, která začala v roce 2012 zpracováním první verze strategie. Její průběžná realizace a vyhodnocování dospěly do fáze, kdy bylo třeba provést komplexní revizi a aktualizaci strategie z důvodu jejího zastarávání. Aktualizace zahrnovala zpracování analýzy současného stavu území a návrh opatření k jeho budoucímu rozvoji.

Strategický plán rozvoje městysu Brodce, 2019

Pro městys Brodce na Mladoboleslavsku jsme zpracovali rozvojovou strategii, která má pomoci řešit problémy rozvoje území souvisejícími s jeho exponovanou polohou, dopravními problémy, otázkami rozvoje bydlení a podnikání.

Aktualizace strategického plánu rozvoje MČ Praha 17, 2019

Pro městskou část Praha 17 jsme vytvořili aktualizaci strategického plánu, který byl zpracován v roce 2017. Aktualizace spočívá ve vyhodnocení splněných aktivit a naopak zařazení aktivit nových. Aktualizována je návrhové část strategického plánu a akční plán.