Příprava žádostí a realizace projektů

V oblasti přípravy a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU nabízíme komplexní služby v následujícím rozsahu:
 

A. Identifikace projektového záměru

 • konzultace projektové záměru klienta ve vztahu k potenciálním zdrojům financování …hledání odpovědi na otázku: „Je můj projekt financovatelný ze strukturálních fondů EU, případně z jakého zdroje?“
 • definice a prověření projektového záměru klienta…cílem této aktivity je prověřit základní vstupní informace ze strany klienta pro realizaci projektu: harmonogram, rozpočet, stav přípravy technické dokumentace u stavebních projektů, zapojení personálních zdrojů apod.
 • stanovení časového rámce pro zpracování žádosti včetně nastavení systému předávání vstupních údajů od klienta
   

B. Zpracování žádosti

 • zpracování žádosti v systému, kvalitě a rozsahu požadovaných ze strany poskytovatele dotace
 • zpracovaní povinných příloh žádosti, např. studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy, rozpočtu projektu apod.
 • asistence při zajištění povinných příloh, jejichž obstarání je v přímé kompetenci klienta, např.: výpisy z rejstříků, doklady o zajištění finančního krytí, doklady související s plněním příslušných legislativních norem v oblasti životního prostředí
 • konzultace se zpracovatelem technické/stavební projektové dokumentace ve fázi přípravy podkladů pro vydání územního nebo stavebního povolení, ohlášení stavby apod.
 • zajištění kompletace žádosti a zajištění registrace na příslušném implementačním orgánu
   

C. Řízení / administrace projektu

 • zajištění plnění veškerých smluvních povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a poskytovatelem dotace. V této oblasti je naší snahou zajistit klientovi komfort spočívající v minimalizaci komunikace s institucí, která poskytuje dotaci. Nabízené činnosti v této oblasti zahrnují zejména přípravu a zpracování monitorovacích zpráv včetně povinných příloh, řešení neočekávaných změn identifikovaných v průběhu realizace projektu, organizaci aktivit souvisejících s výběrem dodavatelů staveb či služeb, dále pak nabízíme realizaci aktivit souvisejících se zajištěním publicity projektu, aktualizací rozpočtů apod.
   

D. Monitoring projektu po dobu udržitelnosti

 • zpracování ročních monitorovacích zpráv o udržitelnosti po dobu udržitelnosti projektu (max. 5 let)
 • zpracování povinných příloh k monitorovacím zprávám
 • participace při případných kontrolách ze strany implementačních a kontrolních orgánů dotčeného dotačního titulu

 

Odpovědný jednatel

Ing. Jiří Wiesner, MBA

e-mail  wiesner@spfgroup.org
tel. +420 603 345 391