Poradenství v oblasti životního prostředí - Reference

Fondy EU a zahraniční projekty

 • Žádosti o dotaci v rámci OPŽP 2014+ (PO1, PO3, PO5)
 • Desítky úspěšných žádostí o dotaci v rámci OPŽP 2007+
 • EX-ANTE HODNOCENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO BUDOUCÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020, MŽP, 2015
 • MOŽNOSTI VYUŽITÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ V OPŽP 2014 2020, SFŽP, 2014
 • Odhad absorpční kapacity podoblasti podpory 2.3.b instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů, Operační program Životní prostředí 2007 - 2013, SFŽP, 2007.
 • Pomoc MŽP a SFŽP při přípravě a realizaci projektů Fondu soudržnosti, 2007-2013; odborná garance Priority 2 OPŽP, MŽP a SFŽP, 2007
 • Technická asistence při přípravě Operačního programu životní prostředí 2007-2013, MŽP, 2005-2006.

 • Technická asistence při podání žádosti o dotaci v rámci programu LIFE+, PKÚ, 2016.
 • “CAPERA” - Capacity Building for Environmental Risk Awareness, Vietnam, Handicraft Villages, 2007
 • Environmentally Friendly Production - Demonstration of Benefits, Paper Producing Village Phong Khe, Bac Ninh Province, Vietnam, 2007
 • Environmentally Friendly Production - Demonstration of Benefits, Paper Producing Village Phong Khe, Bac Ninh Province, Vietnam, CIDA/MZV 2006.
 • Strengthening capacity of Vietnam Environmental Fund through transfer of experience from Central and Eastern European environmental funds, Austrian-Czech Regional Partnership Programme for Austria and Neighbouring New Member States (RPP), 2006.
 • Improvement of Environmental Situation in the Paper Producing Villages Duong O, Phong Khe, Yen Phong in the Bac Ninh Province, Vietnam, CIDA/MZV, 2005.

Ochrana ovzduší

 • Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF, MŽP, 2014
 • Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší ČR (člen řešitelského týmu), MŽP, 2014
 • Analýza vybraných prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší“ MŽP, 2007
 • Podklady pro novelu Zákona o ochraně ovzduší, MŽP, 2007
 • Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu - dokumentace programu 115 190, MŽP, 2007
 • Metodický pokyn pro zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší, MŽP, 2005.
 • Souhrnný akční program v oblasti ochrany ovzduší pro město Zlín, Magistrát města Zlína, ČHMÚ Brno, 2005.

Integrovaná prevence a omezování znečištění

 • Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení skládky SONO, s.r.o., 2006.
 • Příprava a překlad referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro energetickou účinnost, MPO, 2005/2006/2007/2008
 • Posudek na překlad BREF Ekonomie a mezisložkové vlivy, MŽP/CENIA, 2005.
 • Zpracování překladu BREF Waste Treatments Industries, CENIA, 2005.
 • Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení pro ŠKO-ENERGO, a.s., Enviros, s.r.o., ŠKO-ENERGO, s.r.o., 2005
 • Budování kapacit pro implementaci environmentálního práva na lokální a regionální úrovni - integrovaná prevence a omezování znečištění, PHARE, Enviros, s.r.o., 2005
 • Přednáška na konferenci "Energy Efficiency in IPPC Installations", Vídeň, 2004.
 • Požadavky na energetickou účinnost v rámci integrované prevence - příručka, Enviros, s.r.o a ČEA, 2004.
 • Podněty k návrhu novely zákona o integrované prevenci, březen 2004 ~
 • Pilotní projekt hodnocení ekonomických a cross-media vlivů v rámci integrovaného povolování v ČR, listopad 2003, Agentura integrované prevence.
 • Zpracování vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení pro DEZA, a.s., 2003, Agentura integrované prevence, 2003.
 • Revize překladu BREF pro velká spalovací zařízení - část energetická účinnost, Technická pracovní skupina pro velká spalovací zařízení, 2003.
 • Technická asistence při získání integrovaného povolení pro pivovar Velké Popovice, a.s., duben 2003.
 • Technická asistence při získání integrovaného povolení pro pivovar Radegast, a.s., duben 2003.
 • Technická asistence při získání integrovaného povolení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., březen 2003.
 • Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení pro podnik SETUZA, a. s., březen 2003.
 • Pilotní žádost o vydání integrovaného povolení pro podnik SETUZA, a.s., listopad 2002, MŽP a SETUZA, a.s.
 • Hodnocení využitelnosti integrované prevence jako nástroje ochrany ovzduší ve Zlínském kraji, dílčí projekt v rámci zpracování KSEI a ÚEK Zlínského kraje, KÚ Zlínského kraje, 2003.
 • Zpracování žádosti o podporu ze SFŽP k BAT, 2003, Boskovice, 2003.
 • "Development of National PRTR in the Czech Republic" - partner při zavádění Integrovaného registru znečišťování, 2003, Regional Environmental Centre CR.
 • SWOT analýza současného stavu implementace IPPC v ČR a stanovení strategie činnosti Agentury integrované prevence ve formě logického rámce, prosinec 2002, Agentura integrované prevence.
 • Energetická účinnost a integrování prevence a omezování znečištění v průmyslu ČR, říjen 2002, ČEA.
 • Rozvoj regionálních kapacit pro integrovanou prevenci a omezování znečištění s využitím stávajícího potenciálu ARR Euroregionu Labe, o. p. s., listopad 2002, ACCESS PHARE.
 • Rámcová analýza technických, ekonomických a sociálních dopadů IPPC, červen 2001, MŽP.
 • Studie ekonomických vlivů zavádění směrnice o IPPC na národní ekonomiku, leden 2001, MŽP.
 • Předběžná analýza aplikace směrnice o IPPC v "energetických" odvětvích, leden 2001, MŽP.
 • Institucionální zabezpečení IPPC - Analýza a návrh institucionálního zabezpečení povolovacího řízení v ČR, září 2000, MŽP.
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění, prosinec 2000, ČEA.