Poradenství v oblasti životního prostředí

Rovnováha mezi kvalitou životního prostředí, ekonomickým a sociálním stavem společnosti je v současné době vnímána jako nezbytný předpoklad pro pozitivní vývoj lidského společenství. Udržení takové rovnováhy předpokládá i v oblasti životního prostředí formulaci odpovídající politiky, její zodpovědné prosazování, vyhodnocování a následné přijímání odpovídajících opatření.

Řízení kvality životního prostředí vyžaduje kombinaci znalostí ekonomických, sociálních a environmentálních. V této oblasti poskytujeme služby strategického charakteru, vyhledáváme a získáváme externí finanční prostředky na projektové záměry našich klientů. Ve vztahu k projektům financovaných z fondů EU nabízíme řízení všech procesů souvisejících se získáváním a administrací finančních prostředků. Rovněž nabízíme technickou asistenci řídícím orgánům operačních programů s oblastmi intervence do životního prostředí.

Strategické poradenství poskytujeme v oblasti ochrany ovzduší, integrované prevence a omezování znečištění, hodnocení dopadů na životní prostředí, environmentální osvěty a zpracování návrhů národní legislativy. Služby a aktivity SPF Group v oblasti životního prostředí zahrnují:

A. Příprava na programové období 2014 +

Zpracovali jsme ex - ante evaluaci Operačního programu životní prostředí 2014+

B. Řízení projektů ve vztahu k dotacím z fondů EU

 • Posouzení financovatelnosti projektového záměru včetně vyčíslení míry podpory a očekávaného bodového hodnocení projektu
 • Zpracování žádosti v elektronické podobě
 • Zpracování finanční analýzy projektu
 • Zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu (CBA)
 • Zpracování studie proveditelnosti a energetického auditu
 • Zpracování veškerých povinných příloh
 • Kompletace žádosti
 • Zapracování připomínek ze strany implementačních orgánů v průběhu ex-ante hodnocení projektu
 • Aktualizaci vstupů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Finanční řízení projektu
 • Zpracovávání průběžných, závěrečných a monitorovacích zpráv

C. Strategie, programy a legislativa

 • Zpracování programů v oblasti řízení kvality ovzduší na národní, krajské i místní úrovni
 • Vypracování metodických dokumentů a příruček - ochrana ovzduší, integrovaná prevence a omezování znečištění
 • Návrhy legislativních změn - ochrana ovzduší, integrovaná prevence a omezování znečištění

D. IPPC/SEA

 • Zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení k provozu
 • Technická asistence při zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení k provozu
 • Aplikace požadavků na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění
 • SEA: zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví pro strategie, politiky, plány nebo programy, které se zpracovávají a schvalují na místní, regionální a centrální úrovni veřejné správy; návrhy zapojení a organizace konzultací s veřejností; metodická asistence v problematice SEA Hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle požadavků stavebního zákona

Odpovědný jednatel

Ing. Petr Honskus

e-mail  honskus@spfgroup.org
tel. +420 606 686 997