Evaluace programů EU - Reference

Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje CLLD

Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj Procesní evaluace implementace integrovaného nástroje CLLD byla dokončena. Evaluace odhalila několik slabých míst v nastavení stávajících procesů přípravy výzev na předkládání integrovaných strategií, jejich hodnocení a schvalování, administraci změn strategií či jejich evaluací. Společně se zadavatelem, kterým byl odbor regionální politiky MMR ČR, pak evaluační tým našel vhodná řešení pro stávající i nové programové období. Doporučení byla představena a diskutována s členy platformy CLLD, která je operativní pracovní skupinou Komory CLLD Národní stálé konference.

Průběžná evaluace IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace a ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

Zpracování midterm evaluací pro nositele Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace . Tyto plány představují rámec pro realizaci projektů tzv. územní dimenze Evropských strukturálních a investičních fondů. Evaluace hodnotí zejména zkušenosti s řízením IPRÚ, resp. ITI, pokročilost při dosažení cílů realizace IPRÚ/ITI a jednotlivých projektů, komunikaci s garanty projektů a příjemci.

Průběžná evaluace IPRÚ Karlovy Vary a IPRÚ Mladá Boleslav

Midterm evaluace pro dva nositele integrovaných plánů rozvoje území: Karlovy Vary a Mladou Boleslav. Tyto plány představují rámec pro realizaci projektů tzv. územní dimenze Evropských strukturálních a investičních fondů. Evaluace hodnotí zejména zkušenosti s řízením IPRÚ, pokročilost při dosažení cílů realizace IPRÚ a jednotlivých projektů, komunikaci s garanty projektů a příjemci.

Ex-ante hodnocení Operačního programu Doprava pro období 2014 – 2020

Provedení hodnocení ex-ante Operačního programu Doprava pro období 2014 - 2020 v souladu s Příručkou k hodnocení ex ante a dalšími metodickými pokyny a dokumenty vydanými Evropskou komisí. Hodnocení bylo prováděno ve spolupráci se společností NDCon spol. s.r.o., role společnosti SPF Group s.r.o. spočivala především v metodickém vedení hodnocení a ve zpracování dílčích částí hodnocení. Hodnocení zahrnovalo vyhodnocení zpracované socioekonomické analýzy, vyhodnocení konzistence OP, vyhodnocení relevance navržených indikátorů, posouzení administrativní kapacity pro implementaci programu a hodnocení finančního plánu. Hodnocení bylo doplněné o doporučení změn v samotném programovém dokumentu i v nastavení OP a systému implementace, 2013-2014.

Analýza výsledků projektů OPTP, zejména s ohledem na dosažení vybraných cílů stanovených pro každou z prioritních os OPTP

Předmětem zakázky bylo zpracování analýzy výsledků projektů OPTP a to zejména s ohledem na dosažení vybraných cílů stanovených pro každou z prioritních os OPTP. Analýza se s ohledem na evaluační otázky zaměřila na zmapování a vyhodnocení výsledků projektů OPTP a to jak z pohledu jich samotných, tak z pohledu přínosu jejich výsledků k plnění cílů jednotlivých prioritních os a celého OPTP. Současně byly zohledněny i možnosti dalšího využití výstupů projektu v rámci OPTP 2014 – 2020. Na úrovni projektů byla dále posuzována kvalita jejich realizace a samostatně byly analyzovány i faktory, které mohou být pro realizaci projektů rizikové. V neposlední řadě bylo součástí analýzy i posouzení indikátorové soustavy OPTP 2007-2013 a 2014-2020. Cílem bylo získat předběžné hodnocení úspěšnosti OPTP, a to jak celkově tak u jednotlivých intervencí. Dalším cílem bylo poskytnout soubor doporučení vážících se k realizaci OPTP 2014 – 2020. /2015

Ex-ante hodnocení Operačního programu životní prostředí pro budoucí programové období 2014-2020

Provedení hodnocení ex-ante Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v souladu s Příručkou k hodnocení ex ante a dalšími metodickými pokyny a dokumenty vydanými Evropskou komisí. Hodnocení bylo prováděno ve spolupráci se společností Grant Thornton Advisory s.r.o., role společnosti SPF Group s.r.o. spočívala především v metodickém vedení hodnocení a ve zpracování dílčích částí hodnocení. Hodnocení zahrnovalo vyhodnocení analytické části programového dokumentu, vyhodnocení návrhové části dokumentu (konzistence OP, vyhodnocení intervenční logiky prioritních os a celého programu, vnitřní a vnější koherence a adekvátnosti rozdělení finančních alokací) a formulaci doporučení na modifikaci programového dokumentu a na minimalizaci případných identifikovaných nedostatků. /2013 - 2014

Odborné posouzení návrhu Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014 - 2020

Posouzení návrhu indikátorových soustav operačních programů 2014-2020 a doporučení na jejich úpravu, aktivní účast odborných garantů na jednání se zástupci řídících orgánů, navržení úprav metodických konstrukcí indikátorů, posouzení souladu NČI 2014-2020 s Metodickým pokynem pro tvorbu indikátorů pro 2014-2020, posouzení souladu návrhu indikátorových soustav s předběžnou podmínkou č. 7 definovanou EK, spolupráce na aktualizacích NČI 2014-2020, posouzení provedených úprav v rámci aktualizovaných verzí indikátorových soustav operačních programů, zpracování glosáře pojmů pro NČI 2014-2020. /2013 – 2014

Ex-ante evaluace Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014 – 2020 včetně provedení posouzení vlivu na životní prostředí

Provedení hodnocení ex-ante Programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014 - 2020 v souladu s Příručkou k hodnocení ex ante a dalšími metodickými pokyny a dokumenty vydanými Evropskou komisí. Hodnocení sestávalo především z vyhodnocení implementace končícího Programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013, předběžného hodnocení připravovaného Programu přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 na základě programového dokumentu a dalších podkladů a vyhotovení doporučení k dílčím úpravám připravovaného Programu na základě výstupů z hodnocení. Hodnocení bylo prováděno ve spolupráci s německou společností Kienbaum Management Consultants GmbH, součástí hodnocení bylo též provedení posouzení vlivu Programu na životní prostředí (SEA), které zajistili smluvní partneři našeho konsorcia. /2013 - 2015

Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod

Projekt, jehož primárním cílem bylo vyhodnocení efektivity a dopadů dosažených v ROP NUTS 2 SV, zaměřoval se však celkem na šest samostatných evaluačních témat: 1. Věcné a finanční plnění cílů ROP SV; 2. Příspěvek ROP SV k cílům NSRR a Lisabonské strategii; 3. Efektivita intervencí a dopady ROP SV na socioekonomický rozvoj regionu soudržnosti; 4. Udržitelnost projektů; 5. ROP jako nástroj podpory rozvoje regionu soudržnosti; 6. Typy intervencí vhodné pro období 2014+./2012

Interim evaluace IPRM Ústí nad Labem Centrum

Evaluace pokroku IPRM Centrum v Ústí nad Labem z kvantitativního a kvalitativního hlediska. /2011

Analýza pokroku realizace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Cílem evaluace bylo vyhodnotit postup realizace a naplňování ROP Jihozápad ve třech hlavních oblastech: (i) finanční a věcný pokrok programu, (ii) kvalita indikátorové soustavy a (iii) ověření reálného plnění indikátorů u realizovaných projektů. /2010

Hodnocení implementačního systému Integrovaného operačního programu

Cílem evaluace bylo kompletní vyhodnocení fungování implementačního systému Integrovaného operačního programu uprostřed programovacího období (interim-evaluace) a návrh doporučení na eliminaci úzkých míst systému. /2010

Evaluace pokroku v realizaci regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod

Střednědobá evaluace, která měla za cíl vyhodnotit výstupy a výsledky programu uprostřed programového období a navrhnout doporučení k eliminaci úzkých míst programu, které snižují efektivitu jeho intervencí. Součástí evaluace bylo také vyhodnocení fungování implementačního systému programu. /2009