Evaluace programů EU

Pro aktéry místního a regionálního rozvoje nabyla oblast evaluací na významu v souvislosti s implementací politiky soudržnosti EU. Pro tuto politiku jsou některé evaluace povinné a pravidla nastavená pro její implementaci vymezují základní typy a frekvenci evaluací a v některých případech definují i jejich rámcovou podobu. Řídicí orgány však pro správné nastavení, fungování a zpětné vyhodnocení operačních programů analyzují prostřednictvím evaluací celou řadu dalších témat.

Snaha zvýšit kvalitu a efektivnost dané politiky, zdokonalit strategii, zefektivnit její implementaci či obecně zkoumat specifické problémy by se však neměla omezovat pouze na jediný typ rozvojové politiky (kohezní politiku). Evaluace či hodnocení plnění veřejných politik a jednotlivých dotačních programů jsou nezbytné v podstatě pro každou úroveň místního, regionálního či obecně strategického rozvoje.

SPF Group nabízí svým klientům zpracování evaluací v celé šíři typového, tematického, územního či časového spektra při zohlednění aktuálních přístupů a metod, mj.:

  • evaluace zaměřené na cíle, evaluace hodnocení relevance, výsledkové evaluace, procesní evaluace, dopadové evaluace, kontrafaktuální evaluace, meta-evaluace,
  • strategické evaluace, ad-hoc evaluace, tematické evaluace,
  • ex ante, průběžné (midterm), ex post evaluace, longitudinální evaluace, atd.

Další evaluační a koncepčně analytické aktivity založené na využití evaluačních metod a technik, které nabízíme pro regionální, národní i mezinárodní instituce, představují především:

  • procesní analýzy (viz také sekce Řízení procesů veřejné správy)
  • výsledkové studie
  • evaluace ve vazbě na monitoring
  • studie zaměřené na specifická témata
  • případové studie

Odpovědný jednatel

Ing. Jan Vojtek

e-mail  vojtek@spfgroup.org
tel. +420 777 072 307