Zpracování žádostí do IROP

V průběhu února byla provedena registrace 2 žádostí pro potřeby Ústeckého kraje.

Jednalo se o projekty "„Komunikace II/237 – Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice“ a "„Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“ dle podmínek výzvy č. 95 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV“ IROPU " s celkovými investičními náklady ve výši 212.521.769,37 Kč.