Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021 - 2026

Předmět této zakázky je kompletní zpracování strategického rozvojového dokumentu "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021+". Tento dokument bude navazovat na zpracovanou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválenou Aktualizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje pro období 2015 - 2020. Samozřejmostí bude provázání na Státní koncepci rozvoje cestovního ruchu do roku 2030 a především zohlednění aktuální situaci po skončení opatření pro boj s coronavirem. Marketingové aktivity budou nosným tématem strategie, nicméně její součástí strategie bude i návrh investičních a neinvestičních aktivit a organizačních změn a vzájemná provázanost jednotlivých aktivit a opatření. Strategie bude respektovat regionalizaci CR Ústeckého kraje vč. řídicích struktur, které jsou v těchto regionech (destinacích) ustavené.