Dokončení strategií pro nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

V předchozích 2 letech se tým SPF Group podílel na zpracování několika pro uplatnění nástrojů tzv. územní dimenze. Jedná se o nástroje ITI (integrovaná územní investice) a IRPÚ (integrovaný plán rozvoje území) pro největší městské aglomerace v Česku a o nástroj CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) pro venkovské oblasti s ustavenými strukturami místních akčních skupin (MAS). Během první poloviny roku 2016 byly postupně dokončené strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (SPF Group zajišťovala zejména rozpracování návrhové a implementační části), ITI Brněnské metropolitní oblasti (SPF Group ve spolupráci s partnerskou firmou HOPE zpracovávala původní analytickou a návrhovou část), ITI Ústecké-chomutovské aglomerace (SPF Group ve spolupráci s partnerskou firmou MEPCO zpracovávala celou strategii), IPRÚ Mladá Boleslav (SPF Group zpracovávala celou strategii), CLLD MAS Brána Vysočiny a CLLD MAS Krkonoše (SPF Group zpracovávala celou strategii).