Aktuality

20.10.2017
Operační program životní prostředí 2014+:
20.10.2017
Strategický plán rozvoje města Mělník
05.09.2017
Strategický plán rozvoje města Milovice
22.03.2017
Zaujalo nás: Kurz Designing Smart Specialisation Strategies
21.03.2017
Společnost SPF Group, s.r.o. podala v listopadu 2016 projektovou žádost do výzvy č. 36 IROP – „Novostavba stanice HZS Milovice - zajištění odolnosti stanice Milovice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům“. Projekt úspěšně prošel hodnocením a byla mu přidělena dotace. Projekt je v realizaci.
04.03.2017
SPF Group se z pozice projektového partnera podílí na řešení mezinárodního projektu vytvoření informační platformy pro ekonomickou integraci migrantů v dunajském regionu (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants, DRIM) podpořeného z prostředků OP Danube. Projekt je realizován od ledna 2017 do června 2019. Jeho základem je vytvoření prostředí (zejména internetové aplikace) s vícejazyčnou informační základnou o dané zemi pro osoby, které přicházejí do jednotlivých zemí primárně za nalezením zaměstnání (v případě Česka např. Rusové, Ukrajinci apod.), a návrh dlouhodobé práce, aktualizace a údržby tohoto informačního prostředí. Projekt pokrývá území Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska s částečným přesahem do Srbska a Bosny a Hercegoviny.
01.03.2017
Od ledna do prosince 2017 pracujeme na Strategickém plánu rozvoje pro Městskou část Praha 17 (Praha-Řepy). Zadavatel tímto dokumentem plní dlouhodobě pociťovanou nutnost aktualizace rozvojových potřeb území městské části a současně také jeden z klíčových bodů koaličního programu pro období 2014-18. Z těchto důvodů zahrnuje pořizovaný strategický plán důkladný rozbor území založený nejen na dostupných datech a studiích, ale také na reprezentativním dotazníkovém šetření mezi obyvateli a na řízených rozhovorech se zástupci vybraných místních organizací. Na tyto analýzy naváže formulace rozvojových scénářů a vize, jejíž naplnění bude konkrétně navrženo pomocí sady opatření. Důraz bude kladen na přiměřený, reálný návrh implementace strategického plánu a další práce s ním. Zpracování strategického plánu je součástí projektu Strategické plánování rozvoje MČ Praha 17, na který MČ Praha 17 získala finanční podporu z ESIF prostřednictvím OP Zaměstnanost.
15.09.2016
Společnost SPF Group, s.r.o. se v roli country experta za Českou republiku Slovensko podílí na realizaci studie EAFRD Finanční instrumenty v období 2014-2020 v Programech rozvoje venkova, jejímž zadavatelem je DG Agri. Cílem studie je poskytnout DG Agri informace o plánování a implementaci finančních nástrojů zaměřených na podporu venkova a zemědělství napříč všemi členskými státy Evropské unie. Studie se zaměřuje na zodpovězení otázek týkajících se využitelnosti finančních nástrojů, identifikace oblastí intervence, ve kterých je možné využití finančních nástrojů doporučit, identifikace praktických a právních bariér, se kterými se členské státy při implementaci finančních nástrojů potýkají a navrhnout optimalizaci metodického prostředí pro implementaci finančních nástrojů v rámci
31.08.2016
SPF Group se v uplynulých měsících podílela na zpracování evaluace popularizace výzkumu a vývoje, které byly podpořené ze SF EU v uplynulém programovacím období 2007–13. Zadavatelem evaluace bylo MŠMT ČR, zpracovatelem konsorcium partnerských firem Naviga4 a HOPE (SPF Group pro toto konsorcium zajišťovala část prací). Smyslem evaluace bylo vyhodnotit výsledky i širší dopady realizace příslušných projektů, v rámci nichž vznikla především v krajských městech v Česku řada návštěvnických center a centre pro popularizaci vědy a výzkumu. Informačními zdroji byly podklady z monitorovacího systému SF EU 2007–13, realizace vlastních šetření (zejména řízených rozhovorů, CAWI apod. s příjemci dotace a s partnerskými subjekty návštěvnických center). Výsledky evaluace budou ze strany MŠMT využité mj. k nastavení podpory projektů popularizace vědy a výzkumu v období 2014–20, včetně nastavení příslušných výzev k předkládání žádostí o