Aktuality

30.07.2016
Společnost SPF Group, s.r.o. podala v červenci 2016 projektovou žádost do výzvy 21 IROP. Jedná se o projektovou žádost muzea Českého Krasu, p.o. v Berouně a rekonstrukci centrálního depozitáře muzea.
30.07.2016
Společnost SPF Group, s.r.o. podala v první polovině roku 2016 celkem projektových žádostí do výzvy č. 19 IROP. Jednalo se o projektové žádosti nákupu velkokapacitních požárních cisteren na dopravu vody pro jednotky SDH Bakov nad Jizerou, Kněžmost, atd. Projekty jsou v současné době
30.06.2016
V průběhu jara jsme zpracovali 5 žádostí z 19. výzvy IROP velkokapacitních požárních cisteren pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí ve Středočeském kraji. Pro 4 z těchto žádostí již bylo vydáno rozhodnutí a zahájena realizace projektu.
30.06.2016
Od června 2016 zpracovává SPF Group pro Ústecký kraj Hodnocení a analýzu návštěvnosti Ústeckého kraje. Smyslem této zakázky je zajištění rozmanitých datových zdrojů, které vypovídají o návštěvnosti kraje (vč. vlastního dotazníkového šetření, dat ČSÚ a dat z jednotlivých turistických cílů v kraji), analýza a vyhodnocení návštěvnosti kraje, expertní odhad celkové návštěvnosti kraje, expertní vyhodnocení ekonomických dopadů návštěvnosti kraje a doporučení pro budoucí navazující hodnocení návštěvnosti kraje. Hodnocení a analýza návštěvnosti Ústeckého kraje budou dokončeny v dubnu
31.05.2016
V předchozích 2 letech se tým SPF Group podílel na zpracování několika pro uplatnění nástrojů tzv. územní dimenze. Jedná se o nástroje ITI (integrovaná územní investice) a IRPÚ (integrovaný plán rozvoje území) pro největší městské aglomerace v Česku a o nástroj CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) pro venkovské oblasti s ustavenými strukturami místních akčních skupin (MAS). Během první poloviny roku 2016 byly postupně dokončené strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (SPF Group zajišťovala zejména rozpracování návrhové a implementační části), ITI Brněnské metropolitní oblasti (SPF Group ve spolupráci s partnerskou firmou HOPE zpracovávala původní analytickou a návrhovou část), ITI Ústecké-chomutovské aglomerace (SPF Group ve spolupráci s partnerskou firmou MEPCO zpracovávala celou strategii), IPRÚ Mladá Boleslav (SPF Group zpracovávala celou strategii), CLLD MAS Brána Vysočiny a CLLD MAS Krkonoše (SPF Group zpracovávala celou strategii).
31.05.2016
Od května 2016 zajišťuje SPF Group pro Ústecký kraj zpracování Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Střednědobá strategie reaguje na potřebu aktualizace předchozí, postupně zastarávající verze tohoto dokumentu, na potřebu stanovení priorit kraje pro projekty ESIF ve zbývající části programovacího období 2014–20 (z něhož bude možné čerpat peníze až do roku 2023), potřebu vymezení problémových regionů kraje danou českou legislativou a provázání strategie s nadřazeným národním strategiemi (Politiky územního rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020). S ohledem na tyto vstupní parametry bude Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 zpracována především na úrovni vize a obecnějších opatření, ale s důrazem na jejich územní, resp. regionální dimenzi. Strategie by měla být dokončena počátkem roku 2017 a schválena po dokončení procesu SEA do června 2017.
30.04.2016
Společnost SPF Group, s.r.o. podala v dubnu 2016 dvě projektové žádosti do č. 13 IROP. Dané projektové záměry cílí na revitalizaci významných památek v Prachaticích a revitalizaci Mariánského komplexu, Stará Boleslav. V současné době připravujeme další žádosti do daného SC.
30.04.2016
Společnost SPF Group, s.r.o. podala dubnu 2016 celkem 2 projektové žádosti do výzvy č. 14 a 15 IROP. Jednalo se o projektové žádosti navýšení kapacity předškolních zařízení např. v Ústeckém
30.04.2016
Společnost SPF Group, s.r.o. podala dubnu 2016 projektovou žádosti do výzvy č. 20 IROP. Jednalo se o projektovou žádost nákupu 10 nízkopodlažních CNG autobusů, žadatel ČSAD Střední Čechy, a.s.
04.02.2016
Evaluace popularizace výzkumu a vývoje