SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových programů a projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. Jednou z hlavních oblastí poradenské činnosti SPF Group je v posledních letech příprava a realizace regionální politiky EU v ČR (technická asistence při tvorbě a řízení operačních programů, evaluační studie, příprava projektů). V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené instituce. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti  životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Firemní adresy

Sídlo
Bozděchova 99/6
Ústí nad Labem
400 01

Kanceláře Praha
Vlkova 7
Praha 3
130 00

Kroftova 18
Praha 5
150 00

IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781

Registrace:
Krajský soud v Ústí nad Labem,
odd. C, vložka 33688.
Datum zápisu: 23. července 2004

Mapka Český web

Aktuality

Naše společnost je odborným garantem konference DOTACE EU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR: OBDOBÍ 2014 – 2020, která se koná dne 27. 11. 2014 v Praze – Hotel Barceló****. Cílem konference je poskytnout přehled o hlavních změnách a příležitostech, které přináší programové období 2014-2020. Během jednoho dne zjistíte, jaká je podstata nově zavedených nástrojů územní dimenze. Získáte návod, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů financovaných z fondů EU dle nové metodiky, a jak se vyhnout největším úskalím při realizaci projektů – nesrovnalostem, vzniku nezpůsobilých výdajů a finančním postihům. Více na www.seminaria.cz
V letošním roce naše společnost dokončila přípravu žádostí či administraci projektů v následujících operačních programech – ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Severozápad, OPVK a OPŽP. Mezi klíčové projekty v dané oblasti lze zařadit bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl, obdobný projekt realizovaný ve stanici metra I. P. Pavlova, dále pak rekonstrukce tramvajových tratí a revitalizace parků na území Hl. m. Prahy, nákupy dopravních prostředků pro potřeby ČSAD Střední Čechy a Dopravního podniku hl. m. Prahy, rekonstrukce obratiště trolejbusů v Ústí nad Labem nebo dokončení projektů cyklostezek podél Labe a Ploučnice. Dále v oblasti cestovního ruchu byla podaná např. žádost na projekt Metalová Cesta Mladá Boleslav II etapa, v oblasti místních komunikací poté rekonstrukce komunikace Pražská ve Voticích a dalších komunikací ve městech Mělník, Kladno, Braškov, atd. Realizací uvedených projektů jsme dosáhli částky více než 9 mld. investičních prostředků, které jsme za dobu existence SPF Group pro naše klienty získali /administrovali.

Možnosti využití finančních nástrojů v OPŽP2014+

V rámci přípravy OPŽP2014+ jsme v dubnu 2014 zpracovali pro Státní fond životního prostředí vstupní studii možností využití finančních nástrojů jako alternativy k tradičním dotačním formám podpory. Cílem studie bylo vymezení těch specifických cílů operačního programu respektive oblastí podpory, pro které by využití finančních nástrojů mohlo být efektivní. Zároveň byla identifikována rizika související s aplikací finančních nástrojů.

Odborné posouzení návrhu Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020

Společnost SPF Group dokončila v březnu 2014 zakázku pro Ministerstvo pro místní rozvoj "Odborné posouzení návrhu Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020". V rámci projektu jsme v několika kolech expertně hodnotili návrhy indikátorových soustav naprosté většiny operačních programů připravovaných pro období 2014-2020 a snažili se tak přispět k nastavení vhodného systému pro měření přínosu regionální politiky EU v České republice. Součástí zakázky bylo také posouzení tematických oblastí Národního číselníku indikátorů a zpracování glosáře.