SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových programů a projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. Jednou z hlavních oblastí poradenské činnosti SPF Group je v posledních letech příprava a realizace regionální politiky EU v ČR (technická asistence při tvorbě a řízení operačních programů, evaluační studie, příprava projektů). V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené instituce. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti  životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Firemní adresy

Sídlo
Bozděchova 99/6
Ústí nad Labem
400 01

Kanceláře Praha
Vlkova 7
Praha 3
130 00

Vladislavova 17
Praha 1
110 00

IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781

Registrace:
Krajský soud v Ústí nad Labem,
odd. C, vložka 33688.
Datum zápisu: 23. července 2004

Mapka Český web

Aktuality

Možnosti využití finančních nástrojů v OPŽP2014+

V rámci přípravy OPŽP2014+ jsme v dubnu 2014 zpracovali pro Státní fond životního prostředí vstupní studii možností využití finančních nástrojů jako alternativy k tradičním dotačním formám podpory. Cílem studie bylo vymezení těch specifických cílů operačního programu respektive oblastí podpory, pro které by využití finančních nástrojů mohlo být efektivní. Zároveň byla identifikována rizika související s aplikací finančních nástrojů.

Odborné posouzení návrhu Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020

Společnost SPF Group dokončila v březnu 2014 zakázku pro Ministerstvo pro místní rozvoj "Odborné posouzení návrhu Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020". V rámci projektu jsme v několika kolech expertně hodnotili návrhy indikátorových soustav naprosté většiny operačních programů připravovaných pro období 2014-2020 a snažili se tak přispět k nastavení vhodného systému pro měření přínosu regionální politiky EU v České republice. Součástí zakázky bylo také posouzení tematických oblastí Národního číselníku indikátorů a zpracování glosáře.

Ex-ante hodnocení Operačního programu životní prostředí pro programové období 2014-2020

V prosinci 2013 jsme zahájili zpracování ex-ante hodnocení OPŽP2014+. Hodnocení šesté verze operačního programu jsme odevzdali Ministerstvu životního prostředí na přelomu června a července 2014. Konečná verze ex ante bude zpracována po reakci EK. Projekt řešíme ve spolupráci s Grant Thornton Advisory s.r.o.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro využití nástroje ITI

Pro realizaci tzv. územní dimenze regionální politiky v období 2014–20 jsou pro největší aglomerace v Česku zpracovávány integrované strategie. V případě Brněnské metropolitní oblasti se jedná o integrovanou strategii pro využití nástroje integrované územní investice (angl. zkratka ITI). SPF Group zpracovává tento dokument s partnerskou společností HOPE E.S. Součástí integrované strategie je analýza území, které již bylo vymezeno podrobnou studií, a následná návrhová část s indikativním seznamem projektů, s harmonogramem a finančním plánem. Strategie přesně vymezuje provazbu na jednotlivé operační programy, z nichž bude na realizaci strategie předem alokovaná částka, a jejich indikátorovou soustavu. Projekt by měl být ukončen v listopadu 2014.