SPF Group, s.r.o. je společnost poskytující poradenské služby v oblasti místního a regionálního rozvoje a v oblasti řízení kvality životního prostředí. Služby společnosti zahrnují konzultantskou podporu centrálních, regionálních a místních institucí v oblasti strategického a projektového řízení – od přípravy regionálních a místních rozvojových strategií, přes identifikaci a přípravu rozvojových programů a projektů až po asistenci při jejich realizaci, monitoringu, evaluaci a finančním řízení. Jednou z hlavních oblastí poradenské činnosti SPF Group je v posledních letech příprava a realizace regionální politiky EU v ČR (technická asistence při tvorbě a řízení operačních programů, evaluační studie, příprava projektů). V těchto oblastech poskytuje společnost SPF Group rovněž specializovaná školení a prakticky zaměřené kurzy.

Hlavními klienty SPF Group jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené instituce. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.

Kompetence společníků a pracovních týmů vytvářených společností Group jsou založeny na teoretických znalostech a dlouhodobých praktických zkušenostech se strategickým plánováním a řízením projektů v oblasti místního ekonomického rozvoje, regionální politiky, cestovního ruchu a v oblasti  životního prostředí.

Spolupráce společnosti s vybraným okruhem poradenských firem (fyzických a právnických osob) a vysokých škol umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na národní i mezinárodní úrovni v závislosti na specifických potřebách jednotlivých klientů a projektů.

Firemní adresy

Sídlo
Bozděchova 99/6
Ústí nad Labem
400 01

Kanceláře Praha
Vlkova 7
Praha 3
130 00

Vladislavova 17
Praha 1
110 00

IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781

Mapka Český web

Aktuality

Odborné posouzení návrhu Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020

Společnost SPF Group dokončila v březnu 2014 zakázku pro Ministerstvo pro místní rozvoj "Odborné posouzení návrhu Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014–2020". V rámci projektu jsme v několika kolech expertně hodnotili návrhy indikátorových soustav naprosté většiny operačních programů připravovaných pro období 2014-2020 a snažili se tak přispět k nastavení vhodného systému pro měření přínosu regionální politiky EU v České republice. Součástí zakázky bylo také posouzení tematických oblastí Národního číselníku indikátorů a zpracování glosáře.

Ex-ante hodnocení operačního programu životní prostředí pro programové období 2014-2020

V prosinci 2013 jsme zahájili zpracování ex-ante hodnocení OPŽP2014+. Návrh závěrečné zprávy podle aktualizovaného harmonogramu odevzdáme Ministerstvu životního prostředí na přelomu května a června 2014, konečná verze bude zpracována po reakci EK k příslušné verzi operačního programu. Projekt řešíme ve spolupráci s Grant Thornton Advisory s.r.o.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro využití nástroje ITI

Pro realizaci tzv. územní dimenze regionální politiky v období 2014–20 jsou pro největší aglomerace v Česku zpracovávány integrované strategie. V případě Brněnské metropolitní oblasti se jedná o integrovanou strategii pro využití nástroje integrované územní investice (angl. zkratka ITI). SPF Group zpracovává tento dokument s partnerskou společností HOPE E.S. Součástí integrované strategie je analýza území, které již bylo vymezeno podrobnou studií, a následná návrhová část s indikativním seznamem projektů, s harmonogramem a finančním plánem. Strategie přesně vymezuje provazbu na jednotlivé operační programy, z nichž bude na realizaci strategie předem alokovaná částka, a jejich indikátorovou soustavu. Projekt by měl být ukončen v listopadu 2014.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro MAS Krkonoše

SPF Group je zpracovatelem strategie komunitně vedeného místního rozvoje (angl. zkratka CLLD) pro místní akční skupinu (MAS) Krkonoše. Strategie bude sloužit k uplatnění nástroje CLLD jako součásti územní dimenze regionální politiky EU v programovacím období 2014–20. Principem strategie je integrovaný přístup k realizaci rozvojových aktivit a jejich provazba na operační programy z hlediska věcného a finančního. Strategie bude zpracována na komunitním principu – do její přípravy tedy budou zapojeni místní aktéři formou kulatých stolů, veřejných projednání a pracovních skupin po celou dobu zpracování. Projekt bude ukončen v srpnu 2014.